FAQ items aan het laden...

Ketenoplossing

voor de volledige tekst klik hier
Wat is de visie van Prevermo?
In de laatste decennia is er veel veranderd in ons werkzame leven. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en werknemers moeten ook continu bijblijven in de ontwikkelingen op  hun vakgebied. Door de mogelijkheden van nieuwe technologieën en de 24-uurs economie, is de scheidslijn tussen werk en privé nog flinterdun. Bovendien beïnvloeden privésituaties ook steeds vaker de prestaties op de werkvloer.

Werkgevers en werknemers moeten zich goed realiseren dat duurzame inzetbaarheid van werknemers voor beide partijen hierin een belangrijke rol speelt.

Voor werknemers is duurzame inzetbaarheid belangrijk om gedurende hun werkende leven gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd te blijven voor werkgevers. Want wie weet hoe zijn of haar werk er over vijf jaar uitziet en waarvoor hij of zij dan nog gemotiveerd is?

Een aantal grote organisaties heeft het belang van duurzame inzetbaarheid al erkend. Langdurig verzuim van medewerkers kan namelijk resulteren in een grote schadelast. De totale schadelast in Nederland bedraagt inmiddels ruim 15 miljard Euro per jaar.

Duurzame inzetbaarheid begint eigenlijk al bij preventie. Want, door actief aandacht te besteden aan preventie, in plaats van reactief om te gaan met verzuim, kan een organisatie deze kosten beter beheersen én de productiviteit van medewerkers verhogen.

Duurzame inzetbaarheid is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer!

Prevermo wil werknemers motiveren en activeren om het beste uit zichzelf te halen en hierdoor levenslang duurzaam inzetbaar te blijven. Wij beschikken over een unieke integrale oplossing binnen de hele keten van preventie, verzuim en arbeidsmobiliteit. Werkgevers die van onze diensten gebruik maken plukken hiervan de vruchten met gelukkige, gezonde en competente medewerkers.

wat wij bedoelen is

De visie van Prevermo op duurzame inzetbaarheid: de ketenoplossing

Duurzame inzetbaarheid begint bij preventie. Hierbij richt Prevermo zich op het motiveren en activeren van werknemers om het beste uit zichzelf te halen. Wat is duurzame inzetbaarheid precies? Dit is afhankelijk vanuit welk perspectief dit wordt bekeken. Vanuit het oogpunt van werknemers draait dit om gedurende het werkende leven gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd te blijven. Immers, in de snel veranderende arbeidsmarkt veranderen werkzaamheden continu.

Voor organisaties draait het om het beperken van langdurig verzuim enerzijds en anderzijds om het verhogen van het werkgeluk en de productiviteit van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan dus vanuit verschillende perspectieven een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de organisatie.

voor de volledige tekst klik hier
<strong>Hoe ziet de praktische toepassing van de propositie eruit?</strong>

De ketenoplossing van Prevermo begint bij het begin; namelijk vanaf het moment dat de medewerker in dienst treedt. Middels diverse scans krijgt de organisatie en al haar medewerkers inzicht in waar ze staan en wat de kosten momenteel zijn aan verzuim en verlies aan productiviteit. Vervolgens wordt er 1 Prevermo consultant toegewezen die alle vragen kan beantwoorden en het gehele traject begeleidt. Het bedrijf of organisatie heeft 1 abonnement voor preventie, arbodienstverlening en mobiliteit waarin een maatwerk aanpak wordt gegeven. Alle uitvoerders communiceren via Prevermo met elkaar en iedere medewerker krijgt op het juiste moment de juiste aandacht dat het nodig heeft om zo optimale inzetbaarheid en bevlogenheid te bereiken. Dit betekent dus; 1 dossier, 1 contract en 1 prijs per maand. En de medewerker, die ervaart dat hij of zij centraal staat en dat er echte aandacht is voor zijn inzetbaarheid en dat er snelle oplossingen zijn mocht hij of zij toch onverhoopt een keer ziek worden. Door deze aanpak onstaat er voor de organisatie bovendien een leercurve waardoor deze slagvaardiger wordt.

wat wij bedoelen is
<strong>De ketenoplossing van Prevermo in de praktijk als oplossing voor duurzame inzetbaarheid</strong>

Natuurlijk wilt u als werkgever weten waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten op het moment dat u meer regie op het verzuim binnen uw organisatie wilt krijgen. Allereerst heeft u maar één abonnement voor zowel preventie, arbodienstverlening als mobiliteit met een maatwerkaanpak. Het traject begint met het maken van een verzuimanalyse, waarbij er wordt geanalyseerd waar de organisatie op dat moment staat. Hierbij wordt onder meer het ziekteverzuimpercentage berekent. Ook het verlies aan arbeidsproductiviteit en de kosten van verzuim worden in kaart gebracht.

Na de initiële fase wordt er één Prevermo consultant toegewezen aan de organisatie. Deze verzuimconsulent kan alle vragen beantwoorden die er zijn en begeleid het gehele traject. De uitvoerders communiceren vervolgens via Prevermo met elkaar, waardoor er snel en adequaat gereageerd kan worden. Uw werknemer ervaart hierdoor een persoonlijke aanpak en weet snel waar deze aan toe is.

voor de volledige tekst klik hier

Wat is nou eigenlijk een ketenoplossing?

De huidige manier van omgaan met inzetbaarheid begint bij een ziekmelding; een medewerker wordt ziek en de werkgever en arbodienst komen in actie.

Volgens ons begint het juist al voor het verzuim. Met medewerkers en leidinggevenden die tijdig signaleren dat het niet goed gaat. En samen met Prevermo inzetten op het voorkomen van verzuim. Voor de individuele medewerkers en voor het gehele bedrijf. En mocht een medewerker dan alsnog verzuimen, dan begeleiden wij de medewerker met al onze deskundigheid terug naar arbeid. Ook in het meest vervelende geval wanneer de medewerker in het tweede ziektejaar of zelfs in de WIA terecht komt. Prevermo helpt altijd. In het gehele traject.

In onze ketenoplossing zijn de overdrachtsmomenten veel nauwkeuriger en sneller. De medewerker staat centraal en wordt dus nooit van het kastje naar de muur gestuurd. De keten start al vanaf het moment dat een medewerker bij een werkgever indienst treedt.

De keten heeft sterke verbindingen door de schakels en geen schakel staat alleen. Hierdoor is de medewerker weer sneller inzetbaar en worden kosten bespaard.

wat wij bedoelen is

Wat houdt de ketenoplossing van Prevermo precies in?

De ketenoplossing van Prevermo richt zich op de gehele keten van verzuimmanagement. Waar dit vaak pas begint bij het moment van ziekmelding, ligt dit bij Prevermo al voor dit moment. De ketenoplossing begint dan ook al bij preventie van ziekmelding. Door het verzuimmanagement van Prevermo te integreren binnen de bedrijfsvoering worden werknemers van uw organisatie begeleid in het gehele proces van preventie, verzuim en re-integratie. Dit verzuimbeleid maakt het mogelijk verzuim terug te dringen.

Dit houdt in dat er tijdig wordt aangeven dat het niet goed gaat met een werknemer, om vervolgens naar een oplossing in samenwerking met werknemer en organisatie te zoeken om verzuim te voorkomen. Mocht werknemer alsnog verzuimen, dan zorgt Prevermo ervoor dat werknemer zo snel mogelijk kan werken aan re-integratie.

voor de volledige tekst klik hier

Opvallend is dat bedrijven voornamelijk curatief te werk gaan. Kortom: een medewerker verzuimt en vervolgens gaat de werkgever daar wat mee doen. Maar waarom zou je niet de aandacht verplaatsen naar de preventieve kant? Helemaal gezien de alarmerende cijfers rondom het aantal burn-outs in Nederland met bijbehorende gevolgen.

Met de ketenoplossing van Prevermo worden er diverse scans ingezet die inzicht geven in de inzetbaarheid van de medewerkers. Vanuit werkgever perspectief betekent dit dat er vanuit eigen gegenereerde data inzicht komt in de inzetbaarheid van het personeel. Hierdoor heeft de werkgever inzicht waar knelpunten zitten en kan er preventief actie ondernomen worden zodat de medewerker niet uitvalt.

In het geval van mobiliteit uit zich dat er bijvoorbeeld in dat als een medewerker zich nu realiseert dat hij of zij het werk over vijf jaar niet meer kan doen, er nu al gezamenlijk nagedacht kan worden over wat een medewerker dan wel zou willen doen. Hierdoor zal de medewerker niet reactief, pas na verzuim een andere functie krijgen maar wordt er preventief op ingespeeld.

Door preventief bezig te zijn met de inzetbaarheid en het geluk van de medewerkers, levert direct een positieve invloed op thema’s als inzetbaarheid en productiviteit. Daarnaast zullen medewerkers het bijzonder waarderen dat er aandacht besteed wordt aan hen en dat levert een bijdrage aan een cultuur waarin men elkaar vertrouwd. Uiteindelijk draagt het dus bij aan een positief bedrijfsresultaat en een beter imago van het bedrijf.

wat wij bedoelen is

<strong>Waarom is de ketenoplossing van Prevermo voordelig voor u als werkgever?</strong>

De ketenoplossing van Prevermo is op meerdere punten voordelig voor de werkgever, zoals <a href=”https://www.prevermo.nl/financieel/”>financiële voordelen</a> en <a href=”https://www.prevermo.nl/medewerker/”>voordelen voor de werknemers</a>. Door verzuimpreventie in te zetten kunnen de kosten van ziekteverzuim worden verlaagd. Daarnaast zorgt preventief verzuim binnen de ketenoplossing voor vitale werknemers, die beter inzetbaar zijn en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Ook voelt de werknemer zich gewaardeerd, wat over de hele breedte van een organisatie zorgt voor een gevoel van vertrouwen en een beter imago van het bedrijf.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Prevermo helpt u graag

Benieuwd naar de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie? Of heeft u nog aanvullende vragen over onze visie op verzuim en duurzame inzetbaarheid? Wij gaan graag met u het gesprek om te kijken waar uw ambities met betrekking tot duurzame inzetbaarheid liggen en hoe wij daarin een waardevolle rol kunnen vervullen. Prevermo is per email bereikbaar dit kan naar info@prevermo.nl.