FAQ items aan het laden...

Leidinggevende

Hoe gaan mijn medewerkers beter functioneren?

voor de volledige tekst klik hier

Waarom sta ik hier achter, als leidinggevende?

Als leidinggevende is het van belang dat jouw afdeling een positieve bijdrage levert aan de continuïteit van jouw organisatie of bedrijf. Het is dan ook de bedoeling om als leidinggevende de medewerkers zo inzetbaar mogelijk te maken om uiteindelijk met hen de hoogst mogelijke resultaten te behalen; dit kan alleen met bevlogen en enthousiaste medewerkers. Zij willen ook graag lang leven en gezond aan het werk blijven. Door te faciliteren in de wensen van de medewerkers bouw je een goede relatie met hen op. Op deze manier kunnen zaken bespreekbaar worden gemaakt en kun jij, wanneer nodig, tijdig inspringen.

Je kunt er in het hele traject voor de medewerker zijn. Aan de voorkant voor de inzetbaarheid en mocht de medewerker ziek worden, dan kun jij er (mede) voor zorgen dat de medewerker zo snel mogelijk terugkeert op het werk. Daarnaast bespaart deze ketenoplossing je veel tijd. Als leidinggevende hoef je niet meer meerdere partijen aan elkaar te koppelen om een medewerker de beste oplossing te bieden, dit doet Prevermo zelf.

wat wij bedoelen is

Als leidinggevende met Prevermo werken aan tevreden en gezond personeel

Als leidinggevende wilt u met uw afdeling een zo goed mogelijk resultaat behalen. Hiervoor is het van belang om vanuit faciliterend leiderschap te opereren en uw personeel de handvatten te bieden die uw medewerkers nodig hebben . Het maximale uit je werknemers halen betekent dan ook een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van jouw medewerkers. Dit zorgt er voor dat jouw werknemers enthousiast en bevlogen blijven.

Door te investeren in hun gezondheid en vitaliteit wordt de relatie tussen u en uw personeel versterkt en neemt de vertrouwensband toe. Prevermo ondersteunt u als werkgever door u één oplossing te bieden binnen het gehele proces van preventie, verzuim en mobiliteit. Hierbij blijft u als leidinggevende betrokken bij het proces van uw medewerker. Op die manier bespaart het u tijd en geld en krijgt u er tevreden en gezond personeel voor terug.

voor de volledige tekst klik hier

Hoe haal ik nog meer rendement uit mijn medewerker? (op korte en lange termijn)

Het is van enorm belang dat jullie medewerkers zowel morgen (weer) productief zijn maar ook over 5 jaar en nog wel langer. Jij als leidinggevende kunt je medewerkers direct handvatten bieden om inzetbaar te zijn en te blijven zodat de medewerker nu en in de toekomst zijn werk goed en met plezier uit kan voeren. De medewerker krijgt namelijk vanaf het moment van indiensttreding mogelijkheden die hij of zij kan aanpakken om de inzetbaarheid te verhogen (preventief), daarnaast wordt het inzicht in mobiliteit in de tijd naar voren gehaald. Hierdoor weet jouw medewerker nu al hoe groot zijn of haar kans in de toekomst is op een baan. Dit zorgt ervoor dat er tijdig ingespeeld kan worden op potentiele wijzigingen om te voorkomen dat de medewerker uitvalt. Door deze inzichten en mogelijkheden zal een medewerker zowel op de korte termijn, als op de lange termijn vitaal, inzetbaar en productief zijn. Bovendien toon je als leidinggevende interesse in de vitaliteit van je medewerkers. Deze aandacht en waardering  draagt aantoonbaar bij aan zijn of haar bevlogenheid en dat weer aan zijn productiviteit van vandaag.

wat wij bedoelen is

Het maximale rendement uit uw werknemers halen: vitaliteit op de werkvloer

Om het maximale rendement uit uw medewerkers te halen is het van belang om de vitaliteit op de werkvloer te verhogen. Zo blijven medewerkers duurzaam inzetbaar, zowel op de korte als de lange termijn. Als werkgever kunt u de juiste tools aanbieden aan uw werknemers om ze nu en in de toekomst inzetbaar te houden. Dit begint met een persoonlijk traject in samenwerking met Prevermo, vanaf het moment van in dienst treden van uw werknemer. Het investeren en interesse tonen in de vitaliteit op de werkvloer als leidinggevende laat zien dat u actief bezig bent met uw werknemer. Deze aandacht draagt bij aan een verhoogde betrokkenheid van medewerkers. Dit draagt weer bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en lagere kosten voor uw personeel.

voor de volledige tekst klik hier

Wij vinden het van belang dat een organisatie inzicht heeft in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen de organisatie om passende interventies aan te bieden. Dit inzicht kan verkregen worden door het uitvoeren van scans op vier verschillende niveaus. Scans vanuit een HR-perspectief, een financieel perspectief, een leidinggevenden scan en een scan voor de medewerkers. Deze scans resulteren in een maatwerk advies en plan van aanpak rondom de relevante thema’s binnen duurzame inzetbaarheid. Enerzijds wordt ingegaan op de resultaten van de scans en anderzijds hoe met concrete adviezen de organisatiedoelstellingen bewerkstelligd kunnen worden. Op deze manier kunnen er gerichte interventies aangeboden worden, daar waar nodig.

Deze doelen kunnen natuurlijk per organisatie uiteenlopen.

Voorbeelden van uitkomsten zijn:

  • Wat is het huidige productiviteitsverlies en wat kost dit?
  • Waar moet ik als bedrijf op dit moment in investeren?
  • Wat leveren de huidige initiatieven rondom DI in het bedrijf op?

Met de individuele resultaten wordt een medewerker zelfbewust van hetgeen energie oplevert of juist kost in het werk. Naast bewustwording kan iemand zelf de stap maken naar een gepaste interventie. Men krijgt toegang tot een individuele marktplaats waar persoonlijke interventies worden aangeboden. Dit kan medewerkers helpen om ze (weer) volledig in hun kracht te zetten en uiteindelijk gelukkiger te zijn in het werk.

Uit de scans volgen naast individuele resultaten ook resultaten op tactisch en strategisch niveau voor de werkgever. Doordat je weet waar de pijnpunten liggen, helpt dit je als werkgever richting te geven om te investeren op de juiste plekken. Dit draagt natuurlijk uiteindelijk positief bij aan de omzet en de winst van jullie organisatie.

wat wij bedoelen is

Met individuele scans naar individuele oplossingen voor vitale werknemers

Bij Prevermo vinden wij het van belang dat een organisatie een goed inzicht heeft in de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Binnen het human resource beleid van uw organisatie is het ten slotte van belang uw personeel zo productief, gezond en gelukkig mogelijk te houden. Bij Prevermo begint dit traject naar een goed inzicht dan ook met een bedrijfsscan naar de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Vanuit diverse perspectieven worden scans uitgevoerd, denk aan een financiële scan, maar ook een werknemers scan. Uiteindelijk resulteren deze scans in een maatwerkoplossing en plan van aanpak. Zowel op organisatieniveau om uw organisatiedoelstellingen te realiseren, als op medewerker niveau. Via een individuele marktplaats worden werknemers gerichte interventies geboden die bijdragen aan zijn of haar vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid.

voor de volledige tekst klik hier
De OR is een bijzonder belangrijke schakel wanneer de ketenoplossing van Prevermo aan de orde komt. Als ondernemingsraad behartig je namelijk twee belangen; het personeelsbelang en het organisatiebelang.  De OR is een belangrijke adviseur op onder andere het gebied van het arbo- en verzuimbeleid van een organisatie. In de vernieuwde Arbo wet is deze rol nadrukkelijk vastgelegd. Het is voor de OR van belang om hierover veel en relevante informatie te verzamelen om zodoende de organisatie van advies te voorzien waarin beide belangen behartigd worden.In het basiscontract arbodienstverlening worden de afspraken vastgelegd over de communicatie tussen de arbodienst en de OR, de afspraken gaan idealiter over een sluitende ketenaanpak, van preventie tot re-integratie en mobiliteit. Voorbeelden van input zijn de verzuimanalyses, een jaarverslag en preventieadviezen over bijvoorbeeld preventief beleid.De arbodienst/bedrijfsarts heeft vanuit zijn betrokkenheid bij de arbobeleidscyclus een informatieplicht naar de OR. Tevens ontvangt de werkgever jaarlijks een duurzaam inzetbaarheids rapportage. Met al deze gegevens krijgt de OR een helder overview van de organisatie en hoe het ervoor staat met het personeel, wat het kost en waar de kansen liggen. Op basis van deze informatie kan de OR haar inspraakmogelijkheden benutten voor beleidsontwikkeling om zowel personeels- als organisatiebelangen te behartigen.
wat wij bedoelen is

De rol van de ondernemingsraad in de ketenoplossing

De ondernemingsraad is een belangrijke schakel binnen het verzuimbeleid van een organisatie. De taken van de ondernemingsraad binnen dit traject bevat meerdere facetten. Zo dienen zij goed geïnformeerd te zijn over onder andere preventiebeleid, arbobeleid en re-integratiebeleid van een organisatie. In de vernieuwde arbowet is zijn de rechten en plichten van de ondernemingsraad binnen preventie en arbo nadrukkelijk vastgelegd. Hierbij dienen zij het belang van zowel het personaal als dat van de organisatie. Prevermo ziet de ondernemingsraad dan ook als een belangrijke partner binnen preventiebeleid en mobiliteitsbeleid van medewerkers. Wij voorzien de ondernemingsraad dan ook van de benodigde informatie om tot de concrete adviezen te komen. Denk hierbij aan een duurzaam inzetbaarheidsrapport dat jaarlijks wordt verstrekt en natuurlijk de resultaten van diverse scans.

De duurzame inzetbaarheid van uw personeel vergroten? Kom in contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Prevermo om de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie te vergroten? Wij gaan graag het gesprek met u aan om te kijken waar uw ambities met betrekking tot duurzame inzetbaarheid liggen en hoe wij u daarin kunnen ondersteunen. Prevermo is per mail bereikbaar, dit kan naar info@prevermo.nl of vul onderstaand contactformulier in. Onze experts nemen dan zo spoedig mogelijk contact met uw organisatie op.