FAQ items aan het laden...

Ons aansturingsmodel

De manier waarop we vanuit Prevermo de bedrijven stimuleren en ondersteunen is gebaseerd op de Service Profit Chain waarbij wij laten blijken overtuigd te zijn van het feit dat tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten en deze op haar beurt weer zorgen voor tevreden aandeelhouders.

Door bewust het bedrijf als vierde stakeholder toe te voegen brengen wij alle belangen, naar ons idee, geheel in balans. Bewust meten en sturen op de vier elementen van de Sustainable Service Profit Chain geeft ons houvast en focus. Concreet hanteren wij voor ieder bedrijf een serie Kritische Prestatie Indicatoren om de voortgang op alle vier deelgebieden te kunnen volgen.

Ons aansturingsmodel op basis van de SSPC:

Evenwicht tussen de 4 stakeholders

  • Medewerkers
  • Klanten
  • Maatschappij
  • Aandeelhouders

Ons beleid

Ons beleid ‘Maatschappelijke Impact’
Hoewel onze visie en missie ontegenzeggelijk al elementen bevatten die neigen naar zingeving en verbinding, is ervoor gekozen om het onderdeel ‘’maatschappij’’ toe te voegen aan de besturingsfilosofie van Prevermo. Aanvankelijk hebben we ervoor gekozen om aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) een invulling te geven aan deze vierde pijler en zo verdere stappen te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

In lijn met een 6-tal SDG’s hebben we mooie doelstellingen bepaald die passen bij onze organisatie en onze maatschappelijke ambities. Echter zijn we ook tot de ontdekking gekomen dat onze maatschappelijke ambities vanuit het Sustainable Service Profit Chain-model nog beter samenkomen binnen de kaders van het B Corp-label.

Een B Corp-label is een internationale, vooruitstrevende certificering voor bedrijven die worden beoordeeld op hun sociale en ecologische impact; met deze certificering laat je zien dat je het als organisatie belangrijk vindt om naast financiële doelstellingen, ook waarde en impact voor mens en planeet na te streven.
Als B Corp voldoe je aan een aantal voorwaarden; je behaalt buitengewone (bedrijfs)resultaten op sociale en ecologische thema’s, je bent hier volledig transparant over en zorgt als bedrijf voor structuren en mechanismen inzake verantwoording en continuïteit binnen deze thema’s.

In de praktijk betekent dat dat onze maatschappelijke impact binnen het B Impact Asssessment wordt gemeten aan de hand van 5 thema’s; bestuur, werknemers, maatschappij, planeet, en klanten. Op deze thema’s dient een minimale score van 80 te worden behaald om het certificaat van B Corp te mogen ontvangen.
Daarnaast leg je je streven naar maatschappelijke impact als B Corp wettelijk vast in je statuten, en deel je je ‘B Impact Report’ over de impact die je maakt in ieder geval publiekelijk op de website van B Corp (www.bcorporation.net).

We hebben voor alle bedrijven binnen de Prevermo-familie gekeken waar we nu staan ten opzichte van het worden van een B Corp. Dat geeft ons een mooi inzicht in wat we allemaal al doen op het gebied van onze Maatschappelijke Impact, en waar we nog kunnen verbeteren.

De komende maanden staan in het teken van het vertalen van deze inzichten naar een concrete roadmap naar het behalen van de B Corp-status.

Het streven is om onze aanvraag in Q3 van 2022 in te dienen, wat betekent dat we er naar streven om ons in de tweede helft van 2023 ook daadwerkelijk een B Corp te mogen noemen.

Ons privacy beleid

Ons Privacy beleid

Het is standaard beleid om te voldoen aan de AVG normen. Dit betekent niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Het continu verbeteren van ons huidige beleid nemen wij serieus. Vanuit het Shared Service Center creëren wij generieke processen op het gebied van privacy. Daarin zijn de beleidsstukken en procedures voor iedere werkmaatschappij gelijk voor zover dat mogelijk is. Een belangrijk onderdeel daarvan is onze Procedure Datalekken en het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Bij iedere onbevoegde kennisname van een (potentieel) datalek dient een medewerker dat bij de Kwaliteitsmanager of direct leidinggevende te melden. Door hen, samen met de FG, wordt de inschatting gemaakt of wij dit enkel intern registreren en actie te ondernemen, of dat wij dit eventueel moeten melden bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

ISO2handle is daarbij een applicatie die wij sinds 2020 gebruiken. Deze applicatie helpt ons bij het monitoren en rapporteren op groepsniveau van Privacy- en Kwaliteitsaangelegenheden.

Lees meer...

Ons kwaliteitsbeleid

Binnen Prevermo werken we conform de internationale kwaliteitseisen om zo een hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden aan onze klanten. Op groepsniveau is Prevermo ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd. Daarnaast bezitten onze arbodiensten het Certificatieschema Arbodiensten. Binnen Prevermo is er een centraal kwaliteit en informatiebeveiligingsmanagementsysteem ingericht met als doel continu verbeteren, standaardisatie en efficiëntie, voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en voldoen aan de behoefte van klanten en andere belanghebbende. Zo zijn er binnen Prevermo diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie wordt beschermd. Om kwaliteit en informatiebeveiliging te waarborgen wordt er nauw samengewerkt met de werkmaatschappijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ondersteunende applicatie waarin procesbeschrijvingen, procedures, beleidsstukken, registraties, rapportages en maatregelen staan opgenomen.